המוצרים שלנו

קטגוריות

בקרו אותנו

מדיניות פרטיות

  /  מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

פיט מאסטר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר Fit sport. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת פיט מאסטר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר Fit sport טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, תעודת זהות (מוצפנת לאחר תהליך רכישה) כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ופיט מאסטר תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך, לדוגמה, בעת ביצוע רכישה תתבקש למסור, בין היתר, את פרטי כרטיס האשראי שלך. שים לב שחיבור לאתר Fit sport באמצעות חשבון הפייסבוק של הלקוח (יוזר / משתמש הקצה), יעביר אל מאגר המידע מידע כפי שהנהלת פייסבוק תאשר ובכפוף להליך אישור שלך במסגרת פלטפורמה זו (פייסבוק), כדוגמת שמך המלא, תמונת פרופיל, טווח גילאי, מין, ומידע פומבי נוסף כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש בפייסבוק). בפרט נחדד כי הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב הרשמה לשירות שטעון הרשמה באתר Fit sport ובפרט רכישת מוצר או שירות דרך אתר Fit sport, ישמשו גם כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מאתר Fit sport (פיט מאסטר) באמצעות אי-מייל, sms וכיו”ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור. המכירה אינה מיועדת לסיטונאים אלא לרוכשים פרטיים לביג דיל שמורה הזכות לבטל רכישה סיטונאית אם היוודע לה בדיעבד להנחת דעתה שאכן מדובר ברכישה שנעשתה על ידי סיטונאי.

מאגר מידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר Fit sport, יישמרו במאגר המידע של פיט מאסטר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר Fit sport יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר Fit sport, העמודים שבהם צפית, ההצעות, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר Fit sport ועוד. פיט מאסטר תשמור את המידע במאגרי המידע שלה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר Fit sport, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר Fit sport .
 • Fit sport, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את פיט מאסטר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר Fit sport, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר Fit sport והנפקת חשבוניות ו/או שוברי הנחה (כהגדרתם בתנאי השימוש של אתר Fit sport).
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר Fit sport לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את פיט מאסטר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אתר Fit sport רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מטעם מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, פיט מאסטר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר Fit sport.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי

פיט מאסטר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים מספקים (כהגדרתם בתנאי השימוש כאמור) שמפרסמים באתר Fit sport, יועבר אל ספקים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ושמירת הקשר איתך כלקוח ישיר שלהם בקשר עם אספקת ו/או מימוש המוצר ו/או השירות שתרכוש מהם.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר Fit sportאו אילו מתנאי מימוש הספציפיים שרלבנטיים לאיזה מהרכישות שתבצע באתר Fit sport, או אם תבצע באמצעות אתר Fit sport, או בקשר עימו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה פיט מאסטר רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יתקבל בידי פיט מאסטר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין פיט מאסטר;
 • בכל מקרה שפיט מאסטר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • פיט מאסטר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות מקבוצת פיט מאסטר, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו. ודוק, אותן חברות, יוכלו להשתמש במידע כאמור לשם השלמת תהליך הרכישה, ושמירת הקשר איתך כלקוח ישיר שלהם בקשר עם אספקת ו/או מימוש המוצר ו/או השירות שתרכוש מהם.
 • אם פיט מאסטר תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies ו-Web Beacons

אתר Fit sport משתמשים ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר Fit sport, לאימות פרטים, כדי להתאים את אתר Fit sport להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר Fit sport. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר Fit sport, מהיכן הגעת אל אתר Fit sport, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר Fit sport ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר Fit sport המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ופיט מאסטר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי אתר Fit sport יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר Fit sport. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר Fit sport יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר Fit sport, במקום בטוח. כמו כן, פיט מאסטר נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר Fit sport. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר Fit sport, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. לצורך כך, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות “משואות רשת” (web beacons) בדפי אתר Fit sport. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר Fit sport וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים באמצעות קוד Google Analytics. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות כאמור, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן. לדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת Google בקישור זה.

הרשמה במסגרת צריכת מוצר ו/או שירות של צדדים שלישיים

יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שיאסף לגביך מידע כאמור, במסגרת צריכת חלק מהשירותים ו/או המוצרים שתרכוש באתר Fit sport ויסופקו על ידי הספקים (כהגדרתם לעיל). השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של הספקים כאמור ולא למדיניות הפרטיות של אתר Fit sport ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחת מידע

פיט מאסטר מיישמת באתר Fit sport מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אתר Fit sport, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, פיט מאסטר לא מתחייבת שהשירותים באתר Fit sport יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי פיט מאסטר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. פיט מאסטר תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לפיט מאסטר לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר Fit sport – יוסיף להישמר בפיט מאסטר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה פיט מאסטר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לפיט מאסטר לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

פיט מאסטר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

You don't have permission to register
X
דילוג לתוכן