המוצרים שלנו

קטגוריות

בקרו אותנו

תנאי שימוש

  /  תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר Fit sport, שפיט מאסטר (חברה בע”מ) ת.ד 725 פתח תקוה 4910701 (להלן: “פיט מאסטר”) מנהלת ומפעילה. השימוש באתר Fit sport ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר Fit sport תמצא הצעות מסחריות ו/או שיווקיות שונות, שמפנות בנוסף לתנאי מימוש ספציפיים, של הרכישות שתבצע באתר Fit sport. תנאים אלה חלים על השימוש באתר Fit sport ובתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. תנאי השימוש באתר Fit sport מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” על הטיותיו, כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon), בין אם אלה נכללים בהצעות מסחריות ו/או שיווקיות שונות ובין אם לאו.

השימוש באתר Fit sport

הנך רשאי להשתמש באתר Fit sport ובפרט בתכניו (להלן ולעיתים ביחד: “אתר Fit sport”) בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר Fit sport באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של פיט מאסטר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 

הנך רשאי להשתמש באתר Fit sport למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר Fit sport ו/או בתכנים מתוכו, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של אתר Fit sport או תכנים מתוכו. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר Fit sport.

אין להציג תכנים מאתר Fit sport בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מאתר Fit sport בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם מידע ו/או פרטים כלשהם.

אין לקשר לאתר Fit sport מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים מאתר Fit sport, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר Fit sport במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר Fit sport. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מאתר Fit sport, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר Fit sport, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר Fit sport להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

פיט מאסטר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי פיט מאסטר בעניין זה.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי מימוש ספציפיים ובהסכמים אחרים אם קיימים מול הספקים שמפרסמים באתר Fit sport.

פיט מאסטר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר Fit sport ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את פיט מאסטר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מאתר Fit sport ללא אישור מראש ובכתב של פיט מאסטר בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג’ לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. פיט מאסטר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פיט מאסטר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. פיט מאסטר רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי פיט מאסטר בעניין זה. פיט מאסטר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מאתר Fit sport. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את פיט מאסטר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

המכירה אינה מיועדת לסיטונאים אלא לרוכשים פרטיים לפיט מאסטר שמורה הזכות לבטל רכישה סיטונאית אם היוודע לה בדיעבד להנחת דעתה שאכן מדובר ברכישה שנעשתה על ידי סיטונאי.

הרשמה באתר Fit sport

באתר Fit sport תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות. בעת מסירת פרטים אישיים במהלך ההרשמה לשירות, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של אתר Fit sport, לפי פרטי ההתקשרות שלהלן. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות פיט מאסטר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת ו/או שהשימוש ו/או ההנאה שלך מכלל יכולות ו/או אפשרויות השירות, יהיו מוגבלים. פיט מאסטר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר Fit sport הנמצאת (מקושרת) בעמוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב הרשמה לשירות שטעון הרשמה באתר Fit sport ובפרט רכישת מוצר או שירות דרך אתר Fit sport, ישמשו גם כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מאתר Fit sport (פיט מאסטר) באמצעות אי-מייל, sms וכיו”ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. פיט מאסטר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים. פיט מאסטר רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית פיט מאסטר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בפיט מאסטר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או הספקים שמפרסמים באתר Fit sport ו/או פיט מאסטר;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר Fit sport לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתר Fit sport;
 • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי לפיט מאסטר, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 

השרות באתר Fit sport

 

פיט מאסטר הינה זירה המאפשרת בין השאר רכישת שוברי הנחה למימוש מוצרים ושירותים מסוימים שיסופקו על ידי ספקים שונים או רכישת שוברי הנחה בעלי שווי כספי שישמשו לרכישת מוצרים ושירותים שונים המוצעים בבית העסק של הספקים (לעיל ולהלן בהתאמה: “שוברי הנחה” ו”הספקים”).

 1. רכישת שוברי ההנחה עשויה להתאפשר מעת לעת במסגרת מכירות שיארכו לפרק זמן מוגבל לפי שיקול דעתה של פיט מאסטר או עד גמר מלאי שוברי ההנחה לרכישה לפי המוקדם מביניהם (להלן: “מכירה”).
 2. לעיתים המכירה של שוברי ההנחה ותוקפה מותנה ברכישתם על ידי קבוצה המונה מספר מינימאלי של רוכשים, כפי שיקבע ביחס לכל מכירה שכזו.
 3. רשאי להשתתף במכירה כל תושב ישראל, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 4. פיט מאסטר רשאית למנוע ממך מלהשתתף במכירות בפיט מאסטר ו/או מלהגיש הצעות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.1 אם ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין ו/או הפרת תנאי מתנאי תקנון שירות פיט מאסטר;

4.2 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת ביצוע רכישת שובר ו/או בעת ההרשמה לשירות פיט מאסטר;

4.3 אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של פיט מאסטר ו/או פיט מאסטר ו/או במי מטעמה לרבות הספקים ו/או צד שלישי כלשהו;

4.4 אם כרטיס האשראי שברשותך אינו בר חיוב.

 1. פיט מאסטר משתדלת לעבוד עם ספקים אמינים ואיכותיים ואולם, פיט מאסטר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה לגבי אופיים של המוצרים, איכותם, טיבם וכיו”ב. להסרת כל ספק, המוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באמצעות שוברי ההנחה בפיט מאסטר, מוצעים על ידי הספקים בלבד ולא על ידי פיט מאסטר. בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים ו/או השירותים, אספקתם, טיבם, תקופת אחריות ביחס אליהם וכדומה, מוטלת במלואה ובאופן בלעדי על הספקים. כמו כן, ברכישת שוברי הנחה בשירות פיט מאסטר הינך מאשר כי אתה מודע ומסכים לכך שאין לראות בפיט מאסטר כמי שמוכרת את המוצרים ו/או השירותים ו/או כמי שחבה באחריות כלשהי ביחס אליהם ו/או בגין מכירתם ו/או רכישתם על ידי מחזיקי שוברי ההנחה וכן לא תפנה כלפי פיט מאסטר ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אלה.
 2. פיט מאסטר מאובטח בטכנולוגיית SSL. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו פרטי כרטיס האשראי שתמסור מאובטחים, מוצפנים ומאובטחים באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע.

 

רכישת שוברי הנחה או מכירות בפיט מאסטר

 1. על מנת לבצע רכישה של שובר הנחה הנך נדרש תחילה לבצע הרשמה לפיט מאסטר באמצעות הזנת כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא שילוו אותך בכל שימוש מעתה בפיט מאסטר וכן פרטים שונים לצורך ביצוע ההזמנה לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו.
 2. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. פיט מאסטר ו/או הספק רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גולשים המזינים פרטים כוזבים בפיט מאסטר וכן לבטל רטרואקטיבית את השתתפותם במכירה ו/או למנוע מהם השתתפות חוזרת בשירות פיט מאסטר מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותם על פי כל דין.
 3. עבור כל מכירה יוצג דף רכישה (להלן: “דף רכישה”) הכולל תיאור קצר ותמציתי של המוצר ו/או השירות המוצעים, את השם המסחרי של הספק, את כמות המצטרפים המינימאלית הנדרשת (אם נדרשת) לשם כניסתה לתוקף של המכירה (להלן: “כמות המינימום”), המחיר של המוצר ופרטי אחריות ואספקה ופרטים רלבנטיים נוספים. לעיתים במקרים המתאימים, לגבי חלק מהמוצרים או חלק מן המכירות יצוין גם המחיר המקורי של המוצר ו/או השירות כאמור, אחוז ההנחה ביחס למחיר המקורי אצל הספק הרלבנטי ומחירו של המוצר לאחר ההנחה כאמור.. כל הפרטים נמסרים על ידי הספקים ובאחריותם המלאה והבלעדית.
 4. מחיר המחירון (לפני ההנחה נשוא השובר) של המוצר או שירות הרלבנטיים, הינו מחיר המחירון כפי שנמסר כאמור על ידי הספק. מחיר זה אינו משקף בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק ופיט מאסטר אינה אחראית וערבה לאמיתותו. באחריותך לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
 5. כל המחירים המוצגים בדפי הרכישה השונים כוללים מע”מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.
 6. חלה עליך אחריות מלאה לוודא את התנאים והמגבלות החלים על אפשרות מימוש שוברי ההנחה לפי העניין ובכלל זה: מועדי ושעות בהם ניתן לממשם; תנאי אספקתם; האם השוברים כוללים הנחה גם ביחס לדמי משלוח או התקנה או עלויות נלוות למוצרים ו/או השירותים; זכאות מציג השובר לכפל מבצעים בבית העסק של הספק וכיו”ב.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומחיר המוצר ו/או השירות נשוא שובר ההנחה, מחושב במטבע חוץ (כגון טיסות ונופשים בחו”ל), יחושב שער החליפין של אותו מטבע לפי שיקול דעתו ו/או מדיניותו של הספק הרלבנטי.
 8. עם סיום מכירה כאמור בסעיף 1 לעיל, לא ניתן יהיה לבצע רכישה נוספת של שוברים בפיט מאסטר במסגרת אותה מכירה.
 9. יובהר, לעיתים מכירה מותנית בכמות רוכשי מינימאלית, ואם במסגרתה לא בוצעה כמות מינימאלית של רכישות, הרי שהמכירה כולה לא תיכנס לתוקפה. במידה ורכשת שובר הנחה במכירה שלא נכנסה כאמור לתוקפה, לא תקבל את שובר ההנחה שרכשת, רכישתך תבוטל ותזוכה בעלות הרכישה. כל זאת מבלי שתהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פיט מאסטר ו/או מי מטעמה.
 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי ראשוני לרכישת שובר הנחה בפיט מאסטר הוא קבלת אישור מלא מחברת כרטיסי האשראי. לפיט מאסטר שמורה הזכות לבטל את הרכישה עד למועד זה.
 11. כמו כן, תוכל לבטל רכישה שבוצעה על ידך בכפוף לאמור בפרק “ביטול רכישה ” שלהלן.
 12. פיט מאסטר תהא רשאית לעדכן את כמות המינימום של שוברי ההנחה או כמות המאקסימום של השוברים בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה.
 13. פיט מאסטר תהא רשאית לעדכן את מועדי המכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה וזאת מטעמים שונים, כגון עיבוי מלאי המוצרים הרלבנטיים אצל הספק וכיו”ב. ויודגש, ביג גיל אינו מתחייב שמכירות אף אם קצובות בזמן לא יחודשו ו/או יוארכו וגם במידה ואו יהיו חד פעמיות, אלה עשויות לחזור על עצמן ברצף או בהפסקות לפרקי זמן משתנים.

מימוש הרכישה באמצעות שוברי ההנחה

 1. לאחר סיום המכירה ובכפוף לכניסתה לתוקף לאחר רכישת כמות מינימום של שוברי הנחה, ישלח לדואר האלקטרוני שמסרת בעת הרכישה שובר הנחה ופרטי העסקה יופיעו בכרטיסך האישי בפיט מאסטר. באחריותך המלאה למלא לשם כך פרטי כתובת דואר אלקטרוני נכונה.
 2. את השובר תידרש להציג לשם מימושו בבית העסק של הספק לפי המען המצוין בדף הרכישה ו/או בשובר. לשם כך עליך לשמור באחריותך המלאה והבלעדית את השובר עד למועד מימוש.
 3. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית שבמסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופת זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר ו/או השירות בהנחה כמפורט בו, מבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

ביטול רכישה

 1. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לשרות הלקוחות של פיט מאסטר לפי הפרטים המפורטים בתחתית תנאי שימוש אלה.
 2. ביטול רכישת שוברי הנחה תעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן ביחד בתת פרק זה “ביטול רכישה”: (להלן: “החוק”), שלהלן תמציתם:
 3. כאשר מדובר ברכישת מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 4. כאשר מדובר ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם ובלבד שבעסקה לא מתמשכת הביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים קלנדאריים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ובמקרה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 5. לא תוכל לבטל בין היתר את המוצרים ו/או השירותים הבאים כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן: טובין פסידים (כגון מוצרי מזון שלא במסגרת שירותי הסעדה וכיו”ב); טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון אלבום תמונות אישי וכיו”ב); וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כגון ספרים, דיסקים וכיו”ב).
 6. כאשר ביטלת הרכישה עקב פגם במוצר או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך, תקבל מפיט מאסטר בכפוף לאישורו בחוזר של הספק לפיט מאסטר לעשות כן ובתוך 14 ימים מיום אישורו של הספק, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, חיובך יבוטל ותקבל מפיט מאסטר עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבו ממך דמי ביטול כלשהם. לפי העניין, מובהר בזאת כי במידה וקיבלת את המוצר נשוא המכירה, תעמידו לרשות הספק שפרטיו ימסרו לך על ידי פיט מאסטר במקום שבו קיבלת את המוצר.
 7. כאשר ביטלת הרכישה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, תקבל מפיט מאסטר בכפוף לאישורו בחוזר של הספק לפיט מאסטר ובתוך 14 ימים מיום מיום אישורו של הספק, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, במקרה זה ,חיובך יבוטל, תקבל מפיט מאסטר עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ויגבו ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר ו/או השירות נשוא המכירה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. לפי העניין, מובהר בזאת כי במידה וקיבלת את המוצר תדאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לך על ידי פיט מאסטר במקום עסקו, על חשבונך.
 8. במקרה שהותקן בביתך על ידי הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיו פיט מאסטר ו/או הספק רשאים לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
 9. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיה ברשותך מאפשרת לפיט מאסטר ו/או הספק לתבוע את נזקיהם בשל כך.
 10. יובהר ויודגש כי אין באמור בסעיפים 35-42 לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או המלצה ו/או כדי להוות תחליף לאמור בחוק ו/או כדי לגבור על האמור בחוק ו/או לגרוע מן האמור בו.
 11. פיט מאסטר ראשית לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:

44.1 אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא שוברי ההנחה המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

44.2 במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדך הרכישה.

44.3 אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

44.4 במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין;

44.5 פיט מאסטר תפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לרוכשי שוברי הנחה במסגרת המכירה בדוא”ל שמסרו בעת רכישת שוברי ההנחה במקרים המתאימים.

44.6 במידה ונשלחו שוברים לרוכשיהם ביחס למכירה שבוטלה, תימסר על כך הודעה לספק שבאחריותו לספק המוצרים ו/או השירותים נשוא שוברי ההנחה ותוקפם של שוברי ההנחה יבוטל. במקרה זה כלל רכישות שוברי ההנחה במסגרת המכירה יבוטלו ורוכשי שוברי ההנחה יזוכו בעלות הרכישה.

44.7 לחילופין במידה ושוברי הנחה בהמשך למכירה שבוטלה לא נשלחו לרוכישהם, יחולו הוראות סעיף 15 לעיל.

44.8 במקרה של ביטול מכירה כאמור בסעיף 44 זה, לא תהא לרוכשי שוברי ההנחה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פיט מאסטר ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור בסעיפים 44.5-44.7 לעיל.

שונות

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פיט מאסטר אינה מוכרת כאמור את המוצרים ו/או השירותים נשוא שוברי ההנחה ואינה נושאת בכל אחריות לטיבם, תכונותיהם ו/או כל מצג שנעשה הדף הרכישה ביחס אליהם. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים לרבות איכותם, אספקתם וכיו”ב חלה במלואה ובאופן בלעדי על הספקים.
 2. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 3. תמונות המוצרים במכירות נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים והפרשי גוונים ו/או צבעים, בין תמונות המוצרים במכירות לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 4. פיט מאסטר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף ולא יישאו בדמי נזיקין, פיצוי עונשי ו/או בפיצוי בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל נזקים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצרים ו/או בשירותים נשוא שוברי ההנחה ו/או שוברי ההנחה ו/או בגין עיכוב אי יכולת ו/או תקלות שיתכן ויתרחשו בשירות פיט מאסטר כגון תקלות בקליטת הנתונים שמסרת בעת רכישת שוברי ההנחה.
 5. השירות בפיט מאסטר ניתן לשימוש כפי שהוא (“AS IS”). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פיט מאסטר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

קישורים ב-Fit sport

אתה עשוי למצוא באתר Fit sport קישורים (‘לינקים’) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי פיט מאסטר, או מטעמה ופיט מאסטר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר Fit sport מקשרים לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת פיט מאסטר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. פיט מאסטר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. פיט מאסטר איננה מתחייבת כי הקישורים (‘לינקים’) שיימצאו באתר Fit sport יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. פיט מאסטר רשאית להסיר מאתר Fit sport קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

מדיניות פרטיות

פיט מאסטר מכבדת את פרטיותך באתר Fit sport. מדיניות הפרטיות העדכנית של אתר Fit sport נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

תכנים מסחריים

מבלי לגרוע מן האמור לעיל בתנאי שימוש אלה, אתר Fit sport כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. פיט מאסטר לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר Fit sport. פיט מאסטר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר Fit sport אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר Fit sport יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. פיט מאסטר איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר Fit sport או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר Fit sport בשירותים המוצעים בו ו/או התכנים הכלולים בו, הינן של פיט מאסטר, או של צד שלישי, שהרשה לפיט מאסטר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפיט מאסטר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ותכנים ו/או פרסומים של מפרסמים (בתי עזק ו/או ספקים) באתר Fit sport הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אחריות פיט מאסטר

התכנים והשירותים באתר Fit sport ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פיט מאסטר בגין תכונותיהם, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך. השימוש באתר Fit sport ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. פיט מאסטר איננה מתחייבת כי תכנים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים (לרבות ובפרט הספקים שמפרסמים מוצריהם ו/או שירותיהם באתר Fit sport), המתפרסמים באתר Fit sport, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. פיט מאסטר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר Fit sport, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה. פיט מאסטר אינה מתחייבת ששירותי אתר Fit sport לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי פיט מאסטר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל פיט מאסטר ו/או אצל מי מספקיה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את פיט מאסטר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את פיט מאסטר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר Fit sport וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר Fit sport.

שינויים באתר והפסקת השירות

פיט מאסטר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר Fit sport , מראהו ועיצוביו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים במסגרתו לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר Fit sport – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פיט מאסטר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית פיט מאסטר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מבלי לגרוע מן האמור, פיט מאסטר תשתדל לפרסם באתר Fit sport הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש, ככל שמדובר בשינויים מהותיים. עם הפסקת השירותים תחזיק פיט מאסטר את החומר הרלבנטי לאותו שרות וכלול באתר Fit sport למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר Fit sport ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם תנאי מימוש ספציפיים ובהסכמים אחרים אם קיימים מול הספקים שמפרסמים באתר Fit sport, תובא בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים לתנאי שימוש אלה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

פנו אלינו

פיט מאסטר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי אתר  Fit sportואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר Fit sport תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: מחלקת שירות לקוחות – אתר פיט מאסטר (פיט מאסטר) פניות ניתן לשגר אלינו באמצעות:  בכתובת למשלוח מכתבים: פיט מאסטר ת.ד 725 פתח תקוה 4910701 או: באימייל שכתובתו: office@fitsport.co.il.

 

 

You don't have permission to register
X
דילוג לתוכן